Weetjes over de Gratis Verzekering

1. Is deze verzekering interessant voor ons?

Als je maar een beperkt aantal vrijwilligers hebt, tijdelijk of af en toe iets organiseert of een extra activiteit organiseert die buiten je gewone verzekering valt, dan is deze verzekering geknipt voor jouw organisatie.

Je sportclub werkt het hele jaar met vrijwilligers, maar organiseert een tornooi of extra evenement, waarbij meer vrijwilligers dan gewoonlijk worden ingeschakeld.

Het plaatselijke straatcomité dat een rommelmarkt organiseert in de straat, wil de vrijwilligers verzekeren die helpen bij de organisatie.

Met andere woorden, deze verzekering helpt je een goede dekking te bieden aan de vrijwilligers, hetzij voor een beperkt aantal uren.

2. Wat zijn de beperkingen van de gratis vrijwilligersverzekering?

1. Enkel vrijwilligers

Deze verzekering zal geen dekking bieden voor deelnemers of leden van de vereniging, enkel voor de vrijwilligers. De vrijwilliger onderscheidt zich omdat hij specifieke dingen doet voor de organisatie of vereniging.

Buurtvereniging de Grazende Koe organiseert een gezellig samenzijn en plaatst een springkasteel. Wie komt springen en er vanaf tuimelt, is geen vrijwilliger en zal dus niet verzekerd zijn. Bezoekers, deelnemers,… iedereen die geen actieve functie vervullen, zijn niet verzekerd.

2. Maximum 1000 vrijwilligersuren

Een mandag start vanaf het moment dat een vrijwilliger een activiteit aanvat. De vrijwilliger die 1 uur vrijwilligt, nuttigt 1 mandag, de vrijwilliger die 6 uren actief is zal ook een mandag kosten.

3. De reikwijdte is beperkt

De reikwijdte van de verzekering is beperkt en beschermt alleen de vrijwilligers tegen:

 • Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (schade aan derden door de vrijwilliger)
 • Rechtsbijstand
 • Lichamelijke Ongevallen (schade door een ongeval aan de vrijwilliger)

Verdergaande bescherming wordt niet geboden, zoals:

 • een verzekering voor het gebruik van de eigen wagen door de vrijwilliger, eigen of ontleend materiaal, zit niet in deze verzekering.
 • de bestuurdersaansprakelijkheid van bestuursleden van een vzw, zit niet in deze verzekering.
 • de verzekering tegen beroepsziekten (verplicht in Decreet Welzijn) zit niet in deze verzekering.
 • bepaalde risicovolle activiteiten, zoals gevaarlijke sporten of verbouwingen, zijn niet verzekerd.

3. Aanvragen of niet?

1. Heb je nog geen verzekering voor je vrijwilligers?

Heb je nog geen verzekering voor je vrijwilligers en komt je organisatie in aanmerking, rep je dan naar het aanvraagformulier.

Kom je niet in aanmerking, raadpleeg dan ons online dossier vrijwilligersverzekeringen. Sluit zo snel mogelijk en gewapend met onze tips een verzekering bij je verzekeraar naar keuze af.

2. Heb je al een verzekering voor de vrijwilligers? 

Het is niet nuttig om een extra verzekering te sluiten en in feite een dubbele verzekering te hebben. Dat is geldverspilling! Gebruik de gratis verzekering eventueel aanvullend voor bijkomende activiteiten, maar dus niet dubbel.

3. Biedt je sector of federatie ook al een verzekering aan?

In sommige sectoren, zoals de sport of het amateurtoneel, de grote koepels van jeugdverenigingen, worden polissen aangeboden, die een dekking bieden op maat van de sector. Misschien dekken die polissen voldoende en biedt de gratis verzekering geen meerwaarde. Vraag het eerst even na. 

4. Specifieke bepalingen

Er zijn Decreten die verder gaan in de verzekeringsplicht dan de Federale Vrijwilligerswet. Zo vraagt het Vlaams Decreet van het domein Welzijn, Gezondheid en Gezin een ruimere verzekeringsbescherming voor de vrijwilligers dan de vrijwilligerswet. De Gratis verzekering biedt geen volledige waarborg op dit vlak.

Bevraging Gratis vrijwilligersverzekering: lokale besturen

Loading

Nuttige verzekeringen

Welke verzekeringen zijn mogelijk nuttig voor jouw vrijwilligersorganisatie? Bekijk zeker eens dit niet-limitatieve lijstje.

1. Organisaties met rechtspersoonlijkheid zonder winstuitkering

Deze organisaties hebben een KBO nummer. Om zeker te zijn dat het gaat om een vereniging zonder winstuitkering, zoek het gerust even op: https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html (op nummer of op naam).

Welke verzekeringen raden we aan met betrekking tot de ‘directe’ bescherming van de organisatie of vrijwilligers?

BA voor de vrijwilligers

Voor organisaties die vallen onder toepassing van de Vrijwilligerswet, is een ‘vrijwilligerspolis’ wettelijk verplicht. De verzekering dekt ten minste de burgerlijke aansprakelijkheid, hoewel we een uitbreiding naar zowel Rechtsbijstand als naar Lichamelijke Ongevallen aanraden.

De vrijwilliger is immuun en kan in die hoedanigheid niet persoonlijk burgerlijk aansprakelijk gesteld worden, behalve als hij die immuniteit verliest (lichte herhaalde fout, grove fout, opzet).

Opgelet: de Vrijwilligerswet spreekt over een verplichte verzekering voor vrijwilligers en maakt GEEN onderscheid tussen leden en niet-leden. Dat betekent dat je als organisatie dus ook een verzekeringsplicht hebt voor de niet-leden.

Rechtsbijstandsverzekering (RB)

Hoewel de meeste verzekeraars voornamelijk totaalpakketten aanbieden (dus zowel BA, RB als LO) is het mogelijk dat de organisatie tot nog toe enkel een BA verzekering heeft gesloten voor de risico’s met betrekking tot het vrijwilligerswerk.

Een optie is dan om daarbij een Rechtsbijstandsverzekering te nemen. De meest volledige RB-verzekering is die waar je kan genieten van deskundige, juridische bijstand om je rechten te verdedigen of claims te betwisten.

Lichamelijke Ongevallen

De meeste schadegevallen in het vrijwilligerswerk gaan om lichamelijke ongevallen. Er rust geen plicht op de organisatie om een ongevallenverzekering voor de vrijwilligers te sluiten.

Het kan nuttig zijn, maar toch enkele kanttekeningen:

 • de basiskosten worden betaald via de mutualiteit
 • een ongevallenverzekering zal niet voor alles tussenkomen: vaak worden bijvoorbeeld verlies of beschadiging van brillen bij een ongeval niet gedekt, net zomin als tanden (of in beperkte mate)
 • als een vrijwilliger een substantieel loonverlies lijdt bij tijdelijke of blijvende ongeschiktheid na een ongeval bij het verrichten van vrijwilligerswerk, dan compenseren de uitgekeerde bedragen wel het ene en het andere, maar ook altijd gelimiteerd

Opgelet: communiceer goed met de vrijwilligers over het feit of er al dan niet een ongevallenverzekering is en wat de reikwijdte daarvan is. Dat voorkomt betwistingen.

BA van de organisatie

Deze verzekering dekt de Burgerlijke Aansprakelijkheid van de organisatie (de rechtspersoon). Maakt de organisatie fouten waardoor anderen schade lijden, dan kan een tussenkomst van de verzekeraar gevraagd worden.

De BA van de organisatie wordt immers niet volledig gewaarborgd in een vrijwilligerspolis: die dekt enkel de BA van de organisatie in relatie tot het vrijwilligerswerk.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Deze verzekering komt mogelijk tussen als één of meerdere bestuurders een fout maken, waardoor anderen schade lijden. Toch opletten: deze verzekering is relatief duur en wordt duurder naarmate de organisatie meer handelingen stelt, medewerkers in dienst heeft, …

Een bestuursvrijwilliger is een vrijwilliger onder toepassing van de vrijwilligerswet voor het gewone vrijwilligerswerk. Maar in zijn hoedanigheid van bestuurder valt deze vrijwilliger ook onder de aansprakelijkheidsregels van de vzw-wetgeving, binnenkort opgenomen in de regeling WVV.

De gebruikelijke vrijwilligerspolissen volstaan dan ook niet als je de bestuursvrijwilligers voor deze aansprakelijkheid, die ze dragen als bestuurder, wil verzekeren. Dat valt er immers buiten.

Overweeg dus zeker of je de bestuurders ook extra verzekert.

Toch ook dit: de wetgever verwacht dat iemand die in het bestuursorgaan zit van een vereniging, de nodige verantwoordelijkheid opneemt, zaken controleert en ervoor zorgt dat de vereniging of organisatie behoorlijk functioneert. Dat impliceert:

– handelen als een ‘goed huisvader’: voorzichtig zijn, bedachtzaam, niet roekeloos handelen

– met de nieuwe wetgeving WVV zal ook meer aandacht gevraagd worden voor de zogenaamde ‘good governance’ of goed bestuur: duidelijke besluitvorming, transparantie en controlemechanismen inbouwen

Autoverzekering?

Een knelpunt in vrijwilligersland is en blijft de auto-verzekering. Vrijwilligers die zich verplaatsen met de eigen wagen, zijn verzekerd via de eigen autoverzekering.

Een BA-autoverzekering is verplicht in België: dat betekent dat als de vrijwilliger door een fout schade veroorzaakt aan een ander, dit via de eigen verzekering geregeld kan worden. Omgekeerd, als de vrijwilliger slachtoffer is van een ongeval, zal de verzekering van de tegenpartij tussenkomen om de schade te vergoeden.

Opgelet: dat geldt in het geval het gaat om een schadegeval waarbij anderen betrokken zijn, in het kader van BA dus.

Schade aan de wagen door welke omstandigheid dan ook, en zonder dat er een andere bij betrokken is, zal enkel (deels) vergoed worden als de vrijwilliger een (halve) omnium heeft, ook weer via de eigen autoverzekering.

De organisatie kan overwegen om een omniumverzekering te sluiten voor verplaatsingen die de vrijwilliger doet op vraag van de organisatie. Het is essentieel om dan goede afspraken te maken, ook onder andere over de reikwijdte van de verzekering.

Andere mogelijk verzekeringen:

 • Brandverzekering
 • Diefstalverzekering
 • All Risk verzekering

2. Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid  en zonder winstuitkering

De feitelijke verenigingen hebben geen rechtspersoonlijkheid en geen verzekeringsplicht.

Opgelet: lokale afdelingen van een koepel vallen onder wat er onder punt 1 staat beschreven, waarbij de koepelorganisatie optreedt als vereniging met rechtspersoon ook ook de bijhorende verplichtingen draagt. De koepel kan dit niet afwentelen op haar lokale afdelingen, die vaak feitelijke verenigingen zijn.

Een feitelijke vereniging is een groepering van mensen (personen) die gezamenlijk een initiatief nemen, een project opzetten, activiteiten organiseren,… Ze vallen onder toepassing van de vrijwilligerswet op voorwaarde dat er minstens twee personen de vereniging in goede banen leiden, en dat er geen winstoogmerk is. De mensen die effectief deel uitmaken van de feitelijke vereniging en mee helpen op de ene of andere manier, zijn vrijwilligers.

De vrijwilligers genieten géén immuniteit en ze kunnen die immuniteit ook niet verwerven.

Welke verzekeringen raden we aan met betrekking tot de ‘directe’ bescherming van de organisatie of vrijwilligers?

BA voor de vrijwilligers

Een feitelijke vereniging kan een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid sluiten om de leden van de feitelijke vereniging te verzekeren in het geval ze een fout maken waaruit schade ontstaat bij iemand anders.

In tegenstelling tot bij de organisaties met rechtspersoonlijkheid, kan de feitelijke vereniging evenwel niet verhinderen dat de schadelijder zich niet enkel tot de vereniging maar ook tot de individuele vrijwilliger wendt om te vragen de schade te vergoeden of te herstellen.

De vrijwilligers genieten immers geen immuniteit in een feitelijke vereniging. Het risico bestaat dus dat de vrijwilliger zelf opdraait voor het herstellen of vergoeden van de schade die hij door zijn fout aan een andere heeft veroorzaakt.

Als de vrijwilliger een familiale polis heeft, of een BA-verzekering gezin, dan kan hij zijn eigen verzekeraar desgevallend aanspreken.

Rechtsbijstandsverzekering (RB)

Hoewel de meeste verzekeraars voornamelijk totaalpakketten aanbieden (dus zowel BA, RB als LO) is het mogelijk dat de feitelijke vereniging tot nog toe enkel een BA verzekering heeft gesloten voor de risico’s met betrekking tot het vrijwilligerswerk.

Een optie is dan om daarbij een Rechtsbijstandsverzekering te nemen. De meest volledige RB-verzekering is die waar je kan genieten van deskundige, juridische bijstand om je rechten te verdedigen of claims te betwisten.

Lichamelijke Ongevallen

De meeste schadegevallen in het vrijwilligerswerk gaan om lichamelijke ongevallen. Er rust geen plicht op de feitelijke vereniging om een ongevallenverzekering voor de vrijwilligers te sluiten.

Het kan nuttig zijn, maar toch enkele kanttekeningen:

 • de basiskosten worden betaald via de mutualiteit
 • een ongevallenverzekering zal niet voor alles tussenkomen: vaak worden bv. verlies of beschadiging van brillen bij een ongeval niet gedekt, net zomin als tanden (of in beperkte mate)
 • als een vrijwilliger een substantieel loonverlies lijdt bij tijdelijke of blijvende ongeschiktheid na een ongeval bij het verrichten van vrijwilligerswerk, dan compenseren de uitgekeerde bedragen wel het ene en het andere, maar ook altijd gelimiteerd

Opgelet: communiceer goed met de vrijwilligers over het feit of er al dan niet een ongevallenverzekering is en wat de reikwijdte daarvan is. Dat voorkomt betwistingen.

Andere verzekeringen?

 • Brandverzekering
 • Diefstalverzekering
 • All Risk verzekering

3. Aandachtspunten met betrekking tot verzekeringen in Vrijwilligersland

 • Kijk even rond in je omgeving: misschien kent die overbuur of vriend wel iets van verzekeringen om je te begeleiden in de zoektocht naar een geschikte verzekering?
 • Vraag bij meerdere verzekeringsmaatschappijen een offerte op of spreek een verzekeringsmakelaar aan die je daarmee van dienst kan zijn;
 • Indien mogelijk: ga voorafgaandelijk een gesprek aan met de verzekeringsmaatschappij of – makelaar: het is belangrijk dat je voelt dat men iets kent van het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven;
 • Een goede verzekering herken je eerder aan de inhoud dan aan de prijs; goedkoop kan als het eraan komt je duur te staan komen.
 • Lees de hele polis, duid aan wat je niet begrijpt en vraag aan de makelaar of maatschappij (schriftelijk) om het uit te leggen. Je bent (potentiële) klant en hebt dus recht op duidelijke info.
 • Als je de polis screent, kan je alvast hier op letten:
  • de omschrijving van de verzekerden (let erop dat de vrijwilligers er zeker bij staan)
  • de omschrijving van de activiteiten (weerspiegelt de beschrijving effectief wat jullie doen? Is het volledig? Actueel?)
  • de waarborgen (of welke bedragen kunnen uitbetaald worden bij een schadegeval?)
  • de uitsluitingen: wanneer komt de verzekering niet tussen?
 • jaarlijks of tweejaarlijks de polis uit de lade trekken is een must, dan kan je nagaan of de polis nog overeenstemt met de werkelijkheid van je werking

Bevraging gratis vrijwilligersverzekering: lokale besturen (2)

Loading

De gratis verzekering promoten?

Wil je als lokaal bestuur, federatie of koepel de gratis verzekering mee promoten bij vrijwilligersorganisaties die in aanmerking komen? Fijn! Hier vind je heel wat materiaal dat je vrij kan gebruiken. Daarnaast kan je teksten over de gratis verzekering en meer gratis op je website zetten met onze tools.vrijwilligerswerk.be. Vraag ernaar bij vrijwilligerswerk@vsvw.be.

1. Download de visuals

2. Schema ‘aanvraagprocedure’

3. Infographic

 

4. Brochure (PDF)

Je kan deze ook via ISSUU embedden (publiek zetten) op je website.

5. Flyer om te bestellen (alleen voor lokale besturen)

 

Lokale besturen kunnen de flyer gratis bestellen via het formulier hieronder.

Loading

 

6. Tekstje over de gratis vrijwilligersverzekering

Wat is het?

Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van onschatbare waarde. De erkenning die de samenleving en overheid kan uitdrukken voor dat vrijwillig engagement, zit in het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat. Daarom zorgt Vlaanderen voor een gratis vrijwilligersverzekering.  Samen zorgen we dat vrijwilligers in Vlaanderen de beste bescherming genieten!

Verzekeringsplicht?

In heel wat gevallen ben je als organisatie verplicht om je vrijwilligers te verzekeren tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Maar ook als je geen verzekeringsplicht hebt, is het verstandig om je vrijwilligers goed te beschermen. Dat kan met deze gratis polis. Je hebt als erkende organisatie recht op 1000 gratis vrijwilligersuren.  De verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. Lees alles over de verzekeringsplicht en de gratis vrijwilligersverzekering op www.vrijwilligersverzekeren.be van het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk.

Voor wie?*

Deze verzekering komt ten gunste van de vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties in heel Vlaanderen en Brussel (als de voertaal Nederlands is), en vooral van zij die wettelijk minder goed beschermd zijn:

 • feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk
 • startende vzw’s en vzw’s zonder personeel
 • lokale afdelingen van een koepel-vzw, voor de verzekering van extra activiteiten.

Hoe werkt het?

Je hebt een geldig erkenningsnummer nodig, waarmee je de activiteiten ten laatste 48 uur vooraf kan verzekeren. Regel alles op www.gratisvrijwilligersverzekering.be.

*Lees de exacte voorwaarden na in het reglement

7. Promofilmpje

Je kan dit filmpje ook op jouw website plaatsen met de embedcode.

8. Hulpfilmpjes 

Goed verzekerd?

Organisaties, verenigingen en natuurlijke personen kunnen zich tegen allerhande risico’s beschermen via heel wat verzekeringen. Tegen welke risico’s je verzekeringen afsluit, hangt af van de situatie en behoefte. De kostprijs zal afhangen van de soort organisatie, de activiteiten, het aantal vrijwilligers, de frequentie van het vrijwilligerswerk, het risicogehalte, … Organisaties, erkend als autonome vrijwilligersorganisatie onder het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk binnen Welzijn, krijgen middelen voor de vrijwilligersverzekering. In andere gevallen is dit soms voorzien in de toegekende subsidies.  Bepaalde organisaties kunnen ook gebruik maken van de gratis verzekering aangeboden door Vlaanderen.

Heb je nog geen vrijwilligersverzekering?

Als je organisatie nog geen verzekering heeft, neem je best meteen contact op met een verzekeringsmakelaar, -agent of -maatschappij. Organisaties die personeel tewerkstellen, kunnen hun eigen verzekeraar vragen de polis voor burgerlijke aansprakelijkheid uit te breiden naar de vrijwilligers. Vraag verschillende offertes op en vergelijk deze met elkaar. 

 1. Bespreek de verzekeringen met je bestuur
 • Hoe ver gaan jullie in de bescherming van de vrijwilligers? Enkel burgerlijke aansprakelijkheid, of ook rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen?
 • Werk eventueel een regeling uit voor de financiering van de verzekering, bijvoorbeeld bij de berekening van de prijs van activiteiten, via lidgeld,…).
 • Denk na over wat je doet als de vrijwilliger schade lijdt en er geen tussenkomst van de verzekering is voorzien. Meestal gaat dat over materiële schade.
 1. Inventariseer wat je precies nodig hebt
 • Hoeveel vrijwilligers heb je?
 • Wat doen ze regelmatig, wat doen ze af en toe?
 • Zijn het vooral vaste of occasionele vrijwilligers?
 • Zet alle activiteiten op een rij: je doet er goed aan om al de activiteiten in de polis te laten opnemen.
 • Probeer de risico’s in te schatten, zodat je verzekeraar kan meedenken over de waarborgen.

Tip: als je vooral occasionele vrijwilligers hebt, ben je wellicht beter af met een verzekering die werkt met mandagen.

 1. Vraag verschillende offertes op en vergelijk
 • Kijk niet alleen naar de prijs.
 • Kijk na of alle gevraagde activiteiten effectief in de polis opgenomen zijn.
 • Kijk na of de vrijwilligers verzekerd zijn tijdens de activiteit én op weg naar en van de activiteit.
 • Onderstreep wat je niet begrijpt en vraag uitleg aan de verzekeraar of makelaar. Vraag door tot je het snapt.
 • Uitsluitingen zijn regels die de verzekeraar gebruikt om financiële tussenkomst bij een schadegeval te betwisten of weigeren. Kijk ze zeker na en vraag na wat je niet begrijpt.
 1. De verzekering is gesloten, en dan…
 • Stel een helder informatiedocument op, zodat iedereen weet waarvoor hij verzekerd is
 • Werk een procedure uit voor de melding van schadegevallen.
 • Haal de verzekeringspolis jaarlijks uit de lade om na te gaan of alles nog klopt.
 • Communiceer schriftelijk met je verzekeraar en vraag ook antwoorden op papier. Da’s nuttig in het geval van betwisting.

Heb je al een vrijwilligersverzekering?

Tijd om je verzekeringspolis nog eens van onder het stof te halen. Kijk even na of de inhoud van de verzekeringspolis nog overeenstemt met de werkelijkheid. Enkele tips om dit na te gaan: 

 1. Stemt het aantal verzekerde vrijwilligers overeen met de realiteit?
 • Kijk de in de polis getelde koppen na.
 • Kijk na of het aantal mandagen nog juist is.
 1. Zijn de activiteiten accuraat omschreven?

Elke organisatie verandert en ontwikkelt. Misschien doe je bepaalde activiteiten niet meer of heb je de activiteiten uitgebreid? Kijk zeker na of de verzekeringspolis garantie biedt en zo ruim mogelijk omschrijft welke activiteiten gedekt zijn.

Is de polis verouderd of niet meer up to date? Contacteer dan als de bliksem je verzekeraar.

Ben je niet zeker van de inhoud van je verzekeringspolis of begrijp je bepaalde zaken niet? Contacteer ons.

Nieuwe Gratis Vrijwilligersverzekering in 2019

De gratis vrijwilligersverzekering, aangeboden door de Vlaamse Overheid, krijgt een update! Vanaf 1 april 2019 veranderen de erkenningscriteria, het reglement en de polis. De verzekering wordt aangeboden in Vlaanderen en aan Nederlandstalige organisaties in Brussel.

Wat verandert er?

 • De verzekering is terug meer gericht op organisaties voor wie een eigen verzekering afsluiten niet verplicht of minder evident is: feitelijke verenigingen, vzw’s die opstarten en vzw’s zonder personeel. Een vzw werkt in deze context met personeel als er voor de medewerker(s) een DIMONA-aangifte werd gedaan. Afdelingen van koepels kunnen nog slechts specifieke activiteiten gratis verzekeren, aangezien hun koepel zelf al een verzekeringsplicht heeft.
 • Organisaties met een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vragen vanaf 1 april hun erkenning ook aan bij het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk, niet meer bij de VGC.
 • Je zal 1000 vrijwilligersuren kunnen verzekeren, in plaats van mandagen. Da’s veel efficiënter.
 • De polis en waarborgen werden verbeterd. Lees ze hier na.
 • Oude erkenningsnummers zijn niet meer geldig. Je hebt dus een nieuw erkenningsnummer nodig als je van de verzekering wil genieten. Je erkenning wordt goedgekeurd voor 12 maanden. Je krijgt in de loop van die periode een herinnering om je erkenning te verlengen.

Wat moet je doen?

 1. Ga vanaf 1 april naar www.gratisvrijwilligersverzekering.be  
 2. Kijk na of je volgens de nieuwe voorwaarden nog in aanmerking komt
 3. Indien je nog in aanmerking komt, vraag dan je nieuwe erkenningsnummer aan.
 4. Wacht op je goedkeuring per e-mail.  
 5. Goedgekeurd? Keer dan terug om je vrijwilligersactiviteiten te verzekeren. Doe dit ten laatste 48 uur voor de activiteit plaatsvindt.
 6. Lees zeker ook het nieuwe reglement en de verbeterde polis na. 

Let op: om je aanvraag te doen, moet je je identificeren. Hou dus een kaartlezer, token of Itsme bij de hand. Hulp nodig?

Wat als je organisatie niet meer in aanmerking komt?

Vanaf 1 april 2019 komen vzw’s met betaald personeel (dat je aangeeft bij DIMONA) niet meer in aanmerking voor de gratis verzekering. Aangezien je vrijwilligers immuun zijn, heeft je organisatie verzekeringsplicht. Kijk dus zeker na of jullie een goede verzekering afgesloten hebben voor alle vrijwilligers. We ondersteunen je daar graag bij met dit online dossier over vrijwilligers verzekeren.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk: sterker vrijwilligen

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Ons doel? Samenwerken aan ‘sterker vrijwilligen’. We richten ons vooral tot organisaties en lokale besturen die met vrijwilligers werken, in alle sectoren. Maar ook relevante spelers in het middenveld, diverse overheden en partners uit het bedrijfsleven horen tot onze doelgroep.We zetten als coördinerende partner mee in op het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid van de Vlaamse Regering.We ondersteunen het vrijwilligerswerk met:

Ontdek meer…

10 jaar vrijwilligerswet: een evaluatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers evalueert en adviseert de vrijwilligerswet

De vrijwilligerswet bestaat 10 jaar. De Hoge Raad voor Vrijwilligers is het federaal adviesorgaan voor het vrijwilligerswerk. De Raad evalueerde de wet en maakte een advies over aan de Minister voor Sociale Zaken, Maggie De Block, op 3 mei 2016. Bedoeling is dat de Minister de adviezen naleest, analyseert en van daaruit wellicht stappen onderneemt om enkele knelpunten aan te pakken.  Bekijk onze prioriteiten

Voor wie?

De verzekering is gericht op organisaties voor wie een eigen verzekering afsluiten niet verplicht of minder evident is:

 • feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk en zonder betaald personeel, geleid door minstens 2 personen, en niet verbonden aan een koepelvereniging
 • vzw’s die opstarten en nog geen rechtsperoonlijkheid hebben, of die deze minder dan 3 maand voor de aanvraag ontvangen hebben
 • vzw’s zonder personeel (personeel zien we als werknemers waarvoor je een DIMONA-aangifte doet)
 • Afdelingen van koepels, maar zij kunnen nog slechts specifieke activiteiten gratis verzekeren, aangezien hun koepel zelf al een verzekeringsplicht heeft.

In geval van een vereniging zonder winstoogmerk, moet de maatschappelijke zetel van de vrijwilligersorganisatie in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn.

Voor een organisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dienen de statuten van de vereniging in de Nederlandse taal opgesteld te zijn. In geval van een feitelijke vereniging moet de persoon die als verantwoordelijke optreedt voor deze feitelijke vereniging zijn woonplaats hebben in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de voertaal in de werking is het Nederlands.

Lees na in het reglement of jouw organisatie in aanmerking komt. 

Wie is uitgesloten van de verzekering?

 • mensen die deelnemen aan activiteiten; alleen vrijwilligers die helpen bij de activiteiten zijn verzekerd.
 • vrijwilligers, die vrijwilligen in een organisatie waar ze ook betaald werk doen.
 • vrijwilligersorganisaties die uitgaan van een openbaar bestuur, politieke partijen en handelsverenigingen.

Lees ook: deze Weetjes over de Gratis Verzekering

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact