Disclaimer Gratis Vrijwilligersverzekering

1. Wie zijn wij?

Deze disclaimer behoort toe tot het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, en is voor het laatst gewijzigd op 18/03/2019. Contacteer ons voor al je vragen en opmerkingen.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw (hierna: “VSVw”)
Amerikalei 164 bus 1
2000 Antwerpen

K.B.O.-nummer 417 430 095

E-mail: info@vsvw.be
Tel.: 03 218 59 01

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw geeft u hierbij toegang tot haar website www.gratisvrijwilligersverzekering.be (https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be/) en dit om gebruik te maken van haar Digitaal Loket.

Indien je gebruik maakt van ons Digitaal Loket, dan moet je steeds rekening houden met de rechten en plichten die bepaald zijn in deze Disclaimer en in onze Privacyverklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, als voor jou. Zodra je gebruik maakt van ons Digitaal Loket erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden.

2. Digitaal Loket

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

VSVw biedt een gebruiksvriendelijk Digitaal Loket aan, dat veilig is voor iedere gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze Digitaal Loket te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men deze maatregelen beschouwen als een inspanningsverbintenis.

Ieder gebruik van het Digitaal Loket gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan ons Digitaal Loket, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot ons Digitaal Loket te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde. Mocht het Digitaal Loket ontoegankelijk zijn omwille van technische onderbreking, kan je tijdens werkuren om dringende reden contact nemen met de helpdesk van het VSVw, teneinde samen een oplossing voor je vraag te vinden. We doen in dat geval ons best om je verder te helpen, toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men deze maatregelen beschouwen als een inspanningsverbintenis.

Inhoud in het Digitaal Loket

De inhoud van het Digitaal Loket wordt uitsluitend door ons bepaald. Wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om ons Digitaal Loket zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. De inhoud op ons Digitaal Loket kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op ons Digitaal Loket. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op ons Digitaal Loket.

Je kan rechtstreeks via het Digitaal Loket contact opnemen met een medewerker van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk over jouw verzekeringsdossier. Reageren en berichten insturen, gebeurt steeds op eigen risico en de gebruiker is zich hiervan bewust. Alle berichten VSVw zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan VSVw geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend.

Wat wij van jou als gebruiker verwachten

Ook de gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van ons Digitaal Loket. De gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van het Digitaal Loket.

Het is bijgevolg niet toegestaan om ons Digitaal Loket te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van ons Digitaal Loket kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur, inclusief, doch niet beperkt tot: computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze gebruikers. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan het Digitaal Loket en de andere gebruikers.

1. Links naar andere websites

De inhoud van ons Digitaal Loket kan een link, hyperlink of framed link naar onze eigen websites, maar ook naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van deze websites door te nemen.

2. Intellectuele eigendom

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op deze website liggen bij VSVw. Gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VSVw. Het technische karakter van ons Digitaal Loket is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.

3. Bescherming van persoonsgegevens

De door jou verstrekte informatie is noodzakelijk voor onze dienstverlening. Het verstrekken van onjuiste persoonlijke gegevens wordt beschouwd als een schending van onze algemene voorwaarden.
De persoonsgegevens van de gebruiker worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacyverklaring

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact