Bereid de vrijwilligers voor op crisissituaties

1. Organiseer onthaal- en infomoment met vrijwilligers

Als je vrijwilligers inschakelt, is het een goede praktijk om hen het ABC van het vrijwilligerswerk uit te leggen. Daarmee baken je al meteen af wat er kan, wat er verwacht wordt, etc….

Vrijwilligers die opereren in een vrijwilligerskorps, zijn vrijwilligers zoals alle anderen, en vallen dus vanzelfsprekend onder de vrijwilligerswet. Die legt vooral juridische regels op. Het is goed de principes kort toe te lichten, maar zeker ook aandacht te besteden aan de concrete afspraken.

Wat is vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk betekent dat mensen een deel van hun tijd schenken aan een maatschappelijk doel. Ze doen dat altijd uit vrije wil, maar nooit in het luchtledige. Vrijwilligers zetten zich in om een bepaald doel te helpen realiseren.

De persoon die zich inzet in het vrijwilligerskorps doet dat omdat het lokaal bestuur taken organiseert om een crisis of noodsituatie te bezweren. Dat zijn de basis contouren: de vrijwilliger helpt hierbij, onder ‘het gezag’ van de organisator (of die dat gezag al dan niet uitbesteed aan een vrijwillige vrijwilligerscoach doet even niets terzake).

Het impliceert dat de vrijwilliger zich plooit naar de regels en de afspraken die door het lokaal bestuur worden opgelegd. De vrijwilliger valt met andere woorden onder het commando van de organisator en volgt op wat hem/haar gevraagd wordt.

Voorafgaand aan de ontwikkeling van een vrijwilligerskorps, het bijeenbrengen van kandidaten en later bij een effectieve inschakeling is het van belang die basisprincipes te herhalen

 • het lokaal bestuur als organisator bepaalt of en hoe vrijwilligers worden ingezet
 • het lokaal bestuur is opdrachtgever
 • de vrijwilligers voeren die taken uit die aan hen gevraagd zijn
 • het lokaal bestuur is burgerlijk aansprakelijk voor de fouten die vrijwilligers maken, behalve als ze immuniteit verliezen, spreek daarom af wat kan en niet kan (bv. nultolerantie alcohol,…) en zorgt aldus minstens voor een verzekering BA
 • het lokaal bestuur bepaalt het kader van het vrijwilligerswerk: vrijwilligers dienen zich hieraan te houden
  • het is vanzelfsprekend goed rekening te houden met suggesties van vrijwilligers, hen inspraak te geven
 • er kan maar moet geen kostenvergoeding gegeven worden (zeker in crisis helpen mensen meestal vanuit hun goesting)
  • geeft het lokaal bestuur een kostenvergoeding, verloopt dat altijd volgens de bepalingen van de vrijwilligerswet
 • de vrijwilliger wordt geïnformeerd voorafgaandelijk aan zijn/haar inzet
 • het lokaal bestuur wijst vrijwilligers op de Discretieplicht (mogelijk ook over het Beroepsgeheim)
 • Lees meer info over de informatieplicht voor vrijwilligersorganisaties.


Wat zijn mogelijke taken? Wanneer en hoe word je opgeroepen?

Afhankelijk van de noodsituatie zullen de taken kunnen variëren. Het lokaal bestuur zal bij de eerste kennismaking en/of opleiding aangeven over welk soort taken het kan gaan. Het gaat telkens om het ondersteunen van de gemeentelijke – en professionele hulpverleningsdiensten op basis van waarvoor ze extra helpende handen nodig hebben.$

Wat zijn verwachtingen?
Geef bij aanvang duidelijk aan wat je verwacht van de vrijwilligers, maar vanzelfsprekend met in het achterhoofd dat de vrijwilligers wellicht niet dezelfde beschikbaarheid en/of tijd hebben hun diensten aan te bieden. Dat hangt af van de aard en reikwijdte van de crisis.
Verwachtingen die je best vooraf afspreekt betreffen:

 • een maximum garantie op communicatieve interactie (in crisis kan je een oproep lanceren via kanikhelpen.be), waarbij de vrijwilliger zo snel als mogelijk antwoordt zodat je als lokaal bestuur weet hoeveel mensen je ter beschikking hebt
 • minimum inzet
 • competenties waarover mensen moeten beschikken: maak duidelijk dat je rekening zal houden met de aanwezige talenten, en dat wie in het ‘heetst van de strijd’ (nog) niet over de vereiste voorwaarden, beschikt enkel voor bepaalde taken kan worden ingezet
 • vrijwilligers dienen het gezag én de instructies te aanvaarden en zich daarnaar te gedragen
 • maak afspraken over de herkenbaarheid van het vrijwilligerskorps


Toelichting aspecten afsprakennota

Afspraken maken met vrijwilligers hoef je niet per definitie schriftelijk te doen, het kan tijdens een collectief moment, het kan mondeling.
In het kader van de inschakeling van vrijwilligers is het altijd verstandig vooraleer de vrijwilligers effectief in actie schieten, altijd korte briefings te organiseren, dat kan op het terrein zelf. Het is dan niet het moment om met afsprakennota’s te werken, dat doe je best vooraf en integreer je in een kort opleidingsmoment (zie verder)

Waarover informeer je de vrijwilligers vooraf?
Je dient de wettelijke informatieplicht te voldoen. Over welke elementen je de vrijwilligers minstens dient te informeren vind je hier.

Maar omdat je ook oog wil hebben voor kwalitatief degelijk vrijwilligerswerk maak je bijkomende afspraken op het gebied van

 • beschermende kleding en eventuele kledingvoorschriften om vrijwilligers niet onnodig aan risico’s bloot te stellen;
 • het aanspreekpunt wanneer er geen crisis plaatsvindt en tijdens de actie zelf
 • opvolgen van veiligheidsvoorschriften en risicobeperking, hygiënische maatregelen
 • afspraken met betrekking van materiaal, instrumenten (indien van toepassing)


Toelichting opleidingen en ander aanbod

Je geeft tijdens het onthaalmoment ook mee wat de vrijwilliger mag verwachten op het vlak van opleidingen. Lees verder over mogelijke opleidingen die je kunt aanbieden.

2. Bied trainingen, opleidingen en opfriscursussen aan

Door vrijwilligers op te leiden, zijn ze beter inzetbaar en vergroot je hun bewustzijn over risico’s. Ze krijgen praktische tools om effectief om te gaan met noodsituaties. Denk er zeker ook aan om voldoende aandacht te besteden aan het definiëren van hun rol: die is altijd aanvullend op wat professionele hulpverleners doen. Het is van essentieel belang dat de vrijwilligers dat onderscheid begrijpen en respecteren

Het vormingsaanbod voegt een waardevol element toe voor potentiële vrijwilligers. Zelfs zonder directe crisis biedt een EHBO-opleiding of brandpreventie training altijd waardevolle kennis voor het dagelijks leven.

Het is niet noodzakelijk om deze opleidingen zelf te verzorgen. Het Rode Kruis biedt bijvoorbeeld EHBO-opleidingen aan, de brandweer verzorgt trainingen over brandpreventie, en bij de provincie kun je een opleiding volgen over communicatie in noodsituaties.

Wat zijn mogelijke onderwerpen?

 1. Het abc van vrijwilliger zijn (door vrijwilligerscoördinator)
 2. Opleiding procedures noodsituaties (door lokaal of provinciaal noodplanningscoördinator of nationaal crisiscentrum)
 3. Opleiding EHBO in stresssituaties (door Rode Kruis)
 4. Opleiding Psychosociale Hulpverlening (door psychosociaal manager van Fod Volksgezondheid)
 5. Basis opleiding communicatie in crisissituaties (door medewerker van de gouverneur die verantwoordelijk is voor discipline 5 (communicatie) in de noodplanning, nationaal crisiscentrum)
 6. Opleiding brandpreventie (door lokale brandweer)
 7. Opleiding verzekeringen (ifv. schadeclaims) (door verzekeraar)
 8. Zelfzorg (door oa. Rode Kruis)


Praktijkvoorbeeld Lubbeek

In Lubbeek bieden ze een opleiding aan van 4 halve dagdelen:

Dag 1: EHBO: wat doen bij flauwvallen van een persoon, hoe wonden verzorgen,…
Dag 2: Brandpreventie
Dag 3:

 • Overzicht van verschillende disciplines door lokale noodplanningscoördinator
 • Korte sessie over invullen van verzekeringsformulieren door Ethias
 • Psychosociale hulpverlening, gegeven door psychosociaal manager
 • Communicatie: wat mag je wel/niet zeggen aan pers in noodsituaties? Wat is het doel van communicatie tijdens een crisis? Gegeven door nationaal crisiscentrum

Dag 4: Opleiding door interne diensten, alle mogelijke taken voor vrijwilligers van het vrijwilligerskorps worden overlopen, met de vrijwilligersgroep gaan ze bijv. naar het perscentrum, dan worden taken en aandachtspunten overlopen

Tips

 1. Maak de opleidingen zo praktisch mogelijk, vermijd overmatige details en theoretische benaderingen die snel vergeten kunnen worden. Het doel is dat vrijwilligers het gevoel hebben dat ze echt iets hebben opgestoken.
 2. Vermijd een overvloed aan procedures en reglementen tijdens de opleidingen over noodplanning. Benadruk wel het belang van deze procedures voor vrijwilligers en hun rol hierin. Zorg ervoor dat vrijwilligers begrijpen waarom procedures noodzakelijk zijn.
 3. Besteed tijdens de opleiding ook aandacht aan onverwachte situaties tijdens crisissituaties. Denk aan vragen van getroffen burgers waar vrijwilligers mogelijk geen antwoord op hebben, of reacties die variëren van frustratie tot boosheid. Leer vrijwilligers hoe ze het beste kunnen reageren in dergelijke situaties.
 4. Nodig ook andere vrijwilligers van het lokaal bestuur uit op deze vormingen. Hier hoeven niet enkel de vrijwilligers van het vrijwilligerskorps aan deel te nemen. Ook andere vrijwilligers van het lokale bestuur kunnen interesse hebben in bijv. een EHBO-vorming. Mogelijk voelen zij zich alsnog aangetrokken om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps!
 5. Evalueer deze opleidingen. Bevraag de vrijwilligers hoe ze de opleidingen hebben ervaren en wat ze eventueel nog missen. Als je terugkommomenten organiseert, kun je daaraan gekoppeld op basis van deze input nieuwe vormingen aanbieden voor de vrijwilligers.
 6. Volgens de wetgeving is de veiligheidscel verplicht 1 keer per jaar een oefening uit te werken. Het is goed om je vrijwilligers hierbij te betrekken.
  bijv. bij een verwittigingsoefening.
  Concreet: je roept heel het korps op via WhatsApp en je vraagt of ze binnen het uur aanwezig kunnen zijn. Wel uiteraard vermelden dat het een test is! Daarna maak je de balans op? Hoeveel mensen hebben gereageerd en kunnen binnen de vooropgestelde tijd aanwezig zijn?
  bijv. een oprichting van een onthaalcentrum voor 200 personen uitrollen.

3. Het opleiden van vrijwillige vrijwilligerscoaches

Het lokaal bestuur kan ervoor kiezen om een beperkt team van coördinerende vrijwilligers in te schakelen tijdens crisissituaties. Deze vrijwillige vrijwilligerscoaches nemen de leiding over de vrijwilligers van het vrijwilligerskorps en eventuele spontane vrijwilligers tijdens een crisis op zich. Een goede selectie en opleiding is dan uiteraard essentieel.

Selectieproces:
Voorafgaand aan de opleiding worden vrijwilligers zorgvuldig geselecteerd op basis van hun vaardigheden, relevante ervaring en maturiteit. Het doel is om een beperkt team van vrijwillige vrijwilligerscoaches te vormen dat niet alleen bekwaam is in crisisbeheer, maar ook in staat is om samen te werken en anderen te motiveren en te ondersteunen.

Opleidingsdoelen:
De opleiding richt zich op de coördinatie van vrijwilligers, besluitvorming onder druk, effectieve communicatie en het begrip van crisissituaties. Zij nemen deel aan alle rampoefeningen van de gemeente. Daarnaast wordt specifieke aandacht besteed aan samenwerking binnen het team van vrijwillige vrijwilligerscoaches.

Leiderschapsrol:
Eenmaal opgeleid, zullen deze coaches verantwoordelijk zijn voor het aansturen van andere vrijwilligers tijdens noodsituaties. Hun rol omvat de aansturing van vrijwilligers, het nemen van doordachte beslissingen en het handhaven van een positieve teamdynamiek, waardoor de veerkracht wordt versterkt.

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief