Bestuursvrijwilligers

Er bestaat verwarring over de termen bestuursvrijwilliger, bestuurslid en bestuurder. Dat kan raar lijken: het zijn toch allemaal vrijwilligers? Toch is het belangrijk om precies te weten wat het verschil is: dit heeft immers gevolgen voor aansprakelijkheid en kostenvergoedingen.

1. Bestuursvrijwilliger

Een bestuursvrijwilliger zet zich vrijwillig in voor de goede gang van zaken in een organisatie,waar mensen volgens de wet mogen vrijwilligen. Denk maar aan:

  • vergaderen
  • de financiën van de organisatie bijhouden,
  • activiteiten plannen en opzetten
  • nieuwe leden verwelkomen

Alle bestuursvrijwilligers vallen onder de vrijwilligerswet. De aansprakelijkheid hangt af van het soort organisatie.

2. Bestuurder in een vzw, ivzw of stichting

Niet alle bestuursvrijwilligers en bestuursleden zijn per definitie ook bestuurder. Dit is van belang voor de bijkomende aansprakelijkheid van bestuurders volgens de vzw-wetgeving. Een bestuurder in een vzw, stichting of ivzw zetelt in de Raad van Bestuur van de organisatie. Hij of zij verschijnt met naam in het Belgisch Staatsblad, in de statuten van de organisatie. Bestuurders komen alleen voor in bepaalde soorten vrijwilligersorganisaties:

  • een vzw
  • een stichting van openbaar nut
  • ivzw’s

Mensen die niet betaald worden voor hun taak als bestuurder, zijn vrijwilligers en vallen onder de vrijwilligerswet. Maar de  aansprakelijkheid als lid van de Raad van Bestuur in een vzw vraagt echter extra aandacht, omwille van de vzw-wetgeving. Bestuurders hebben een bijkomende aansprakelijkheid voor bestuurstaken, zoals het opstellen van de jaarrekening, contracten aangaan voor de vzw, … De organisatie kan een extra verzekering afsluiten voor haar bestuursleden. Lees hier meer over bestuursaansprakelijkheid

Opgelet! Kostenvergoedingen van bestuurders

Vrijwillige bestuurders en mandatarissen vallen expliciet onder het toepassingsgebied van de vrijwilligerswet, op voorwaarde dat zij dit onbezoldigd doen. Zij kunnen kostenvergoedingen volgens de regels van de vrijwilligerswet. Zorg wel dat deze vergoedingen geen zitpenningen of presentiegelden zijn. Dan zijn het geen kostenvergoedingen meer en moet de vrijwilliger belastingen op de vergoeding betalen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact