Vrijwilligerswerk of verenigingswerk?

Vrijwilligerswerk of verenigingswerk artikel17

Inleiding: werken is niet hetzelfde als arbeid verrichten

Vrijwilligerswerk is iets anders dan arbeid verrichten voor een werkgever. Het onderscheidt zich ook wezenlijk van wat men Verenigingswerk noemt. Voor alle duidelijkheid, het Verenigingswerk is afgeschaft, er bestaat nu een regeling onder wat men Artikel 17 noemt. Je zal in veel teksten nog wel ‘verenigingswerk’ lezen.

Het essentiële verschil tussen de concepten vrijwilligerswerk en artikel 17 blijft bestaan. Je mag je dus niet laten afleiden door het woord ‘werk’.

Onze vriend, de Dikke Van Dale, geeft immers heel wat betekenissen aan het begrip, namelijk werk: (1) het werken; = arbeid: aan het werk gaan; te werk stellen werk geven; (2) moeite, inspan-ning: werk van iets maken (veel) moeite voor iets doen(3) (meervoud: werken) daad (4) (meer-voud: werken) hetgeen voortgebracht is, m.n. door de geest: een werk van Vondel (5) (meervoud: werken) (België) plaats waar gewerkt wordt: verboden op het werk te komen

Het begrip ‘vrijwilligerswerk’ is dus taalkundig perfect. We hebben echter de neiging het in ons hoofd én in onze gebruiken te linken aan betaalde arbeid. Dat leidt meer dan eens tot misverstan-den over hoe omgaan met vrijwilligerswerk in de organisatie. Vaak zien organisaties het als een andere vorm van arbeid, van ‘werknemerschap’, wat niet correct is.

Vrijwilligerswerk is immers een onbezoldigde activiteit, wel werk maar geen arbeid in de zin van Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid en zo verder. In het vrijwilligerswerk krijgen mensen geen loon, engageren ze zich om inspanningen te leveren, mee te werken aan het realiseren van de doelstel-lingen van de organisatie, zonder dat ze hiervoor betaald worden.

Met de introductie van het zogenaamde Verenigingswerk, vanaf nu noemen we dat dus artikel 17, werd de verwarring hier en daar nog groter.

Waarom bestaat er een artikel 17?

Er zijn activiteiten die tussen wal en schip vallen, die te beperkt zijn om er volwaardige arbeids-plaatsen voor te creëren, maar wel van die aard zijn dat je ze ook geen vrijwilligerswerk kan noe-men. Met een mooie term noemt men dat de semi-agorale arbeid: die valt buiten de arbeidsmarkt, die valt buiten het vrijwilligerswerk en neemt een tussenpositie in.

De wetgever heeft voor deze tussencategorie een apart statuut gecreëerd, en dat vinden we terug in artikel 17. Met dit artikel kan je als organisatie of als lokaal bestuur mensen inschakelen voor specifieke (afgebakende) taken, voor een beperkt aantal uren, en waarbij die mensen (de artikel 17-ers) prestaties leveren tegen een vooraf bepaalde (en wettelijk opgelegde) vergoeding.

Dat is dus wezenlijk anders bij het vrijwilligerswerk, waarbij mensen zich inspannen maar niet ver-goed worden voor hun prestaties, wel voor hun kosten. Fundamenteel verschillend dus.

Vrijwilligerswerk of verenigingswerk-doc-preview
Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief