Burgerlijke aansprakelijkheid

Wie door eigen fout of daad schade veroorzaakt aan anderen, moet die schade herstellen of vergoeden. Met andere woorden: potje breken is potje betalen.

Basiselementen van burgerrechtelijke aansprakelijkheid

  • iemand maakt een fout
  • die schade berokkent aan een ander
  • en waarbij een oorzakelijk verband bewezen wordt tussen de fout en de schade

Diegene die de schade veroorzaakt heeft, zal deze moeten herstellen of vergoeden. De hoogte van de vergoeding hangt samen met de aard en omvang van de schade. Zowel materiële als immateriële schade, schade aan personen, inkomensverlies, … zal vergoed moeten worden.

Je kan aansprakelijk zijn voor je eigen daden, maar ook voor daden gesteld door anderen (bijvoorbeeld kinderen onder je toezicht), voor zaken (materiaal waarvoor je verantwoordelijk bent), of dieren.

Toetssteen bij aansprakelijkheid is het begrip ‘goede huisvader’: nam de vrijwilliger of organisatie voldoende voorzorgen (toezicht, nazicht van materiaal, …)  zodat niemand in gevaar zou komen?

Wie kan burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden?

Zowel natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed) als rechtspersonen (organisaties, verenigingen en ondernemingen) kunnen aansprakelijk gesteld worden. Rechtspersonen zijn immers evengoed dragers van rechten en plichten.

Je kan op het eerste zicht zeggen dat ook vrijwilligers dus aansprakelijk kunnen gesteld worden. De vrijwilligerswet beperkt dit echter in bepaalde organisaties: er is een specifieke aansprakelijkheidsregeling voorzien. Niet de vrijwilliger die schade veroorzaakt, maar de organisatie die hem aanstelt, zal bij schade aangesproken worden. De vrijwilliger blijft dus buiten schot, als de specifieke regeling van toepassing is. De vrijwilliger geniet in veel gevallen ‘immuniteit’

Hoe kan iemand aansprakelijk gesteld worden?

Wie beweert dat hij schade lijdt door de fout van een ander, moet dit kunnen bewijzen. Wie schadevergoeding eist, moet dus de fout, de schade en het oorzakelijk verband kunnen aantonen. De schadelijder kan dan de andere partij aanspreken om herstelling of vergoeding te bekomen.

In eerste instantie doe je dat door de andere aan te spreken, best via de verzekeraar. Tref in eerste instantie geen minnelijke schikking zonder eerst je verzekeraar te consulteren.

Als er geen overeenkomst mogelijk is, kan de schadelijder naar de rechtbank stappen. De rechter beslist dan of de aangesprokene aansprakelijk gesteld kan worden.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact